gizlilik sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.lena.com adresli internet sitemiz (Bundan böyle kısaca “lena” olarak anılacaktır) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, Kullanıcıların hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2: Konu

www.lenadijital.com adresinde işlem yapacak kullanıcıların bilgi gizliliğini kapsamaktadır.

Madde 3: ZİYARETÇİ’nin Yükümlülükleri

3.1 – ZİYARETÇİ kendisinin veya şirketinin iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz yazdığını kabul etmiştir.

3.2 – ZİYARETÇİ beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kabul etmiştir, eksik veya hatalı yazdığı iletişim bilgilerinden kaynaklı sorunlar için lena’ın sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.3 – ZİYARETÇİ bu web sitesine girdiği bilgilerin 3. kişiler ile asla paylaşılmayacağını bilmektedir.

3.4 – ZİYARETÇİ yukarıda ki iletişim bilgileri ile ulaşacağı lena kendi bilgilerinin silinmesini istemekte serbesttir.

Madde 4: Lena Yükümlülükleri

4.1 -lena web sitesinin alt yapısını güvenli tutmakla ve müşteri bilgilerini dışarı sızdırmamak ile sorumludur.

4.2 – lena web sitesinde ki formları veya iletişim bilgileri ile yapılan görüşmeleri kaydetme hakkına sahip, 3. kişi/firma/kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.3 – lena, ZİYARETÇİ’nin isteği doğrultusunda datalarında ki ZİYARETÇİ’ye ait tüm bilgileri sileceği kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.4 – lena , müşteri bilgilerinin dağıtılması veya 3. kişiler ile paylaşılması durumunda oluşacak zararları giderme sorumluluğunda olduğunun bilincinde olduğunu beyan etmiştir.

Madde 5: Gizlilik

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6: Tebligatlar

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7: Elektronik Kayıtların Geçerliliği

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan telefon görüşmeleri, e-posta, SMS, WhatsApp ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 8: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8 (sekiz) maddeden ve 1 (bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme …/…/2019 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.